กระซิบเด็กออทิสติก แก้พฤติกรรมต่อต้านได้

สถาบันราชานุกูล เผยข่าวดีเด็กออทิสติกอายุ 6-18 ปี และมีพฤติกรรมก้าวร้าว ต่อต้านการฝึกของพ่อแม่ ผลการศึกษาพบว่า การกระซิบด้วยข้อความเชิงบวกสั้นๆ ที่หูซ้ายขณะเด็กหลับหลังเข้านอนประมาณ 20 นาที ทำเพียง 1 นาทีทุกคืนติดต่อกัน 3 เดือน ให้ผลลดพฤติกรรมต่อต้าน ภายหลังการตรวจเยี่ยม สถาบันราชานุกูล กทม. เพื่อติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานตามนโยบายในปี 2561

สถาบันแห่งนี้เป็นศูนย์เชี่ยวชาญรักษาโรคจิตเวชในเด็กทุกชนิด และเชี่ยวชาญเป็นพิเศษในการดูแลฟื้นฟูบุคคลที่พิการด้านสติปัญญา การเรียนรู้ เช่น เด็กกลุ่มอาการดาวน์ ออทิสติกในระดับอาเซียน ให้บริการควบคู่การวิจัยและพัฒนาวิชาการเพื่อใช้เป็นมาตรฐานของประเทศ ซึ่งพบว่ามีการพัฒนาที่ก้าวหน้ามากทั้งการจัดบริการรักษาด้วยยา การฝังเข็ม การฝึกทักษะ แก้ไขความพิการเด็กโดยสหวิชาชีพอย่างครบวงจร ไม่แพ้ประเทศใดในอาเซียน ให้บริการที่เป็นมิตร เด็กรู้สึกอบอุ่นใจ ไม่กลัวการรักษา และมีความก้าวหน้าด้านวิชาการการวิจัยเพื่อพัฒนามาตรฐานการดูแลเด็ก ซึ่งต่อปีมีเด็กในกทม.และต่างจังหวัดเข้ารักษาเฉลี่ยเดือนละ 4,600 ครั้ง หรือประมาณ 50,000 ครั้งต่อปี โรค 3 อันดับแรกที่พบมากที่สุด อันดับ 1 คือโรคออทิสติกพบได้ 1 ใน 3 ของผู้ป่วยทั้งหมด รองลงมาคือเด็กสติปัญญาบกพร่อง และพัฒนาการล่าช้า ล่าสุดนี้ในปี 2560 สถาบันราชานุกูลได้ทำการศึกษาเพื่อแก้ไขเด็กออทิสติกที่มีพฤติกรรมต่อต้านการฝึกทักษะของผู้ปกครอง ซึ่งพบได้ประมาณร้อยละ 30 ของเด็กออทิสติกอายุต่ำกว่า 18 ปีที่มีประมาณ 82,000 คนทั่วประเทศ ทำให้ผู้ปกครองหนักใจ ท้อใจ โดยได้นำวิธีการกระซิบที่หูเด็กด้วยถ้อยคำเชิงบวกมาใช้ระหว่างที่เด็กหลับพบว่าได้ผลดีมากอย่างน่าพอใจ พฤติกรรมต่อต้านการฝึกของเด็กลดลง ส่วนผู้ปกครองมีความสุขเพิ่มขึ้น ได้ให้สถาบันฯถ่ายทอดผลการศึกษานี้เข้าสู่ระบบบริการสาธารณสุขเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการดูแลเด็กออทิสติกและเผยแพร่ทางสื่อโซเซียล เพื่อให้ประชาชนทั่วประเทศสามารถนำไปใช้ได้เลย. ขอบคุณข้อมูลบางส่วนและติดตามข้อมูลฉบับเต็มที่ thaihealth